Algemene Voorwaarden

  • Keuze uit maar liefst 2000 containers
  • Snelle levering in heel Nederland
  • Containers op maat beschikbaar
  • Home

1. Partijen

1. BrinkBox: BrinkBox B.V., mede-handelend onder de naam gebruiktezeecontainer.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09176473, gevestigd te Ede aan de Lumièrestraat 5 A (6716 AG), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van BrinkBox:

Website: www.brinkbox.nl, www.gebruiktezeecontainer.nl

Email: info@ brinkbox.nl, info@gebruiktezeecontainer.nl

Telefoonnummer: 0318 65 14 25

Btw-identificatienummer: NL8187.19.631.B01

3. De klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van BrinkBox.

4. Consument: de klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen

 

2. Toepasselijkheid

1. BrinkBox verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van BrinkBox en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door BrinkBox bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn de klant digitaal toegezonden, kunnen op diens verzoek nogmaals schriftelijk worden toegezonden en zijn gedeponeerd bij de KvK.

 

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door BrinkBox is aangegeven.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van goederen aangegaan. Het effect van deze voorwaarden geeft geen recht op schadevergoeding.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.

4. Alle opgaven van BrinkBox van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van BrinkBox.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens BrinkBox.

7. De overeenkomst komt tot stand:

Bestelling via de webshop: op het moment dat de klant de bestelprocedure op de website van BrinkBox correct is doorlopen en nadat de door BrinkBox verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de klant opgegeven e-mailadres is beland.

Bestelling anders dan via de webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat BrinkBox een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat BrinkBox, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

 

4. Levering/Uitvoering van de overeenkomst

1. De klant stelt BrinkBox in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door BrinkBox.

2. BrinkBox zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de klant BrinkBox altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. Indien BrinkBox voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de klant een verzendadres/-locatie door te geven waar BrinkBox binnen het bereik van de overeengekomen aantal werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur de container kan bezorgen/leveren. Ook als niemand op het opgegeven verzendadres/-locatie aanwezig is, wordt de container voor eigen rekening en risico van de klant achter gelaten. Indien de container op het opgegeven verzendadres/-locatie (in redelijkheid naar oordeel van BrinkBox) niet kan worden achter gelaten, brengt BrinkBox de container weer terug naar haar opslaglocatie. De meerkosten van transport en opslag komen alsdan voor rekening van de klant. De klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door BrinkBox aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

4. Indien levering plaatsvindt op locatie van BrinkBox en de klant derhalve daar de container ophaalt, dient de klant zich – in verband met de logistieke planning van de opslag – stipt te houden aan het overeengekomen leveringstijdstip. Indien de klant de container te laat ophaalt, is zij aansprakelijk voor de meerkosten die de onverwachte wijziging in de logistieke planning van BrinkBox met zich meebrengt.

5. Het staat BrinkBox vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst en tenzij anders overeengekomen op leveringswijze ‘af magazijn’. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

 

5. Verhuur van goederen

Specifiek voor de verhuur van goederen gelden voorts nog de onderstaande bepalingen:

1. Niet of te late afname door de klant van te huren goederen per afleveringsdatum laat de

aanvang van de huurtermijn onverlet en daarmee ook de verplichtingen van de klant – waaronder uitdrukkelijk de betalingsverplichting van de huur - krachtens de overeenkomst.

2. De klant is verplicht de goederen voor zover mogelijk bij aflevering te controleren op de staat. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande beschadigingen of gebreken, worden op een voorinspectieformulier genoteerd en door beide partijen ondertekend. Indien geen voorinspectieformulier is opgemaakt, gaan partijen ervan uit dat de goederen in perfecte, gave en onbeschadigde staat zijn afgegeven. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien op de productfoto’s van het aanbod (bijvoorbeeld offerte of website) duidelijk anders blijkt.

3.  De klant zal als een goede beheerder voor de goederen zorgdragen, deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken in overeenstemming met diens aard en bestemming.

4. Het verder aanbrengen van extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BrinkBox. De door de klant zelf aangebrachte extra’s en/of persoonlijke eigendommen vallen niet onder de verzekering, voor zover deze door BrinkBox wordt/is gesloten, tenzij door de klant de waarde van de zelf aangebrachte extra’s aan BrinkBox schriftelijk is opgegeven en deze in deze overeenkomst zijn vermeld. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de klant de voor zijn rekening aangebrachte extra’s doen verwijderen, mits op een zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging of waardevermindering aan de goederen oplevert. De klant is aansprakelijk voor alle schade ten aanzien van aanpassing en aangebrachte extra’s waarvoor zij de toestemming van BrinkBox behoefde en deze niet is verkregen. De kosten voor het verwijderen en herstel naar de oude toestand komen voor rekening van de klant, ongeacht of BrinkBox daadwerkelijk tot herstel of verwijdering overgaat.

5. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de goederen en de gebruikers daarvan en zal ervoor zorgdragen dat de gebruikers met

deze algemene voorwaarden bekend zijn. Het staat de klant niet vrij de goederen aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook. Ook zal de klant de goederen niet gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering. Alle schade, die voor BrinkBox ontstaat ten gevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik of laten gebruiken van de goederen door de klant komen voor rekening van de klant. De klant vrijwaart BrinkBox ten deze in de meest ruime zin zowel in als buiten rechte.

6. Indien de klant goederen/de container wenst te verplaatsen is hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrinkBox vereist. De klant dient BrinkBox hieromtrent tijdig te informeren. Vanwege de deskundigheid van BrinkBox en de kwetsbaarheid van de Goederen worden bij een verplaatsing deze handelingen, tenzij anders door BrinkBox is aangegeven, door of namens BrinkBox verricht. De hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen voor rekening van de klant.

7. In verband met het eigendomsrecht van BrinkBox dient de klant BrinkBox

tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer

derden beslag dreigen te leggen op de goederen of andere rechten daarop willen doen gelden.

Indien derden ten opzichte van de goederen rechten willen laten gelden, is de klant verplicht deze derden per omgaande op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van BrinkBox. De klant dient alle benodigde en redelijke maatregelen te treffen om inbreuken op het

eigendomsrecht van BrinkBox zoveel mogelijk te beperken. De eventuele hieruit

voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

8. De klant is verplicht de goederen te onderhouden volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een onderhoudsboekje. De klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt in acht nemen en naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is de klant aansprakelijk. De klant vrijwaart BrinkBox tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt met of anderszins verband houdende met (het gebruik van) de goederen.

9. In het geval de klant van de goederen geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van omstandigheden waarvan hoofdzakelijk aan BrinkBox een verwijt kan worden gemaakt.

10. Tot het tijdstip waarop de goederen weer in de feitelijke macht van BrinkBox zijn, is het risico van verlies, beschadiging door of aan de goederen of tenietgaan daarvan voor rekening van de klant. Indien BrinkBox in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste verzoek niet vrijelijk over de goederen kan beschikken, komt de daaruit voor BrinkBox voortvloeiende schade ten laste van de klant.

11. Zonder toestemming van BrinkBox is de klant niet gerechtigd om de goederen eerder in te leveren. BrinkBox is niet verplicht om de goederen eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij eerdere inlevering heeft de klant geen recht op gedeeltelijke restitutie.

12. Tenzij anders overeengekomen is de klant zelf verantwoordelijk voor de retournering van de goederen ter opgegeven opslaglocatie van BrinkBox. Indien de klant de goederen met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd of leeg aflevert na beëindiging van de overeenkomst c.q. de huurtermijn, is de klant aan BrinkBox een direct opeisbare boete verschuldigd van € 250,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn afleververplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht van BrinkBox om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen in verband met bijvoorbeeld problemen in de logistieke planning van de opslag. Indien de klant de goederen na het afgesproken tijdstip wil terugbrengen, geschiedt dat derhalve voor eigen rekening en risico. Voor een latere inlevering dient een afspraak met BrinkBox te worden gemaakt voor haar beschikbaarheid. Na een schriftelijk verzoek tot een concretere nieuwe inleverafspraak door de klant dient BrinkBox uiterlijk binnen 3 dagen een inlevermoment binnen 7 dagen daarna te hebben opgegeven. Als BrinkBox dit nalaat, is de klant na 10 dagen geen aanvullende kosten of schade meer verschuldigd.

13. Terstond na beëindiging van de overeenkomst zal de klant de goederen op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, afleveren aan BrinkBox of de door deze aan te wijzen persoon op het door BrinkBox aan te geven tijdstip en adres. Tevens dient de klant alle accessoires welke inbegrepen zijn aan BrinkBox te overleggen. Zaken die door de klant met toestemming van BrinkBox aan/op de goederen zijn aangebracht, dient de klant bij teruggave te hebben verwijderd. Schade, veroorzaakt door deze verwijdering, komt voor rekening van de klant. Bij gebreke van zodanige teruggave door de klant mag BrinkBox, voor rekening en risico van de klant, zelf de plaats betreden waar de goederen zich bevinden om deze tot zich te nemen. Bij inleveren zal een innamenrapport worden opgesteld en ondertekend omtrent de staat van het gehuurde.

14. De klant dient de goederen van binnen en buiten schoon en leeg aan te bieden bij de inlevering. Indien de goederen niet leeg of gereinigd zijn, worden de leegruimings en/of reconditioneringskosten aan de klant in rekening gebracht. Bij inlevering van de goederen zal de klant of degene die de goederen namens de klant inlevert, het voorlopige innamenrapport ondertekenen. BrinkBox stelt binnen 2 werkdagen een definitief innamenrapport op, desgewenst incl. digitale foto’s. Dit door BrinkBox opgemaakte innamenrapport geldt als bindend voor beide partijen.

15. Indien de goederen bij inname in afwijkende/mindere staat verkeert, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, met inachtneming van de ouderdom van de goederen, mag worden

verwacht, is BrinkBox gerechtigd de waardevermindering die hieruit voortvloeit aan

de klant in rekening te brengen.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de klant nadat deze al hetgeen de klant ter zake uit de overeenkomst aan BrinkBox verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. De klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om BrinkBox tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer De klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de klant verplicht op verzoek van BrinkBox alle benodigde medewerking te leveren waardoor BrinkBox weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van BrinkBox de goederen kosteloos retour te zenden.

 

7. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de klant een consument is (een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen) en de overeenkomst niet in de winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.

2. De consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval van een koopovereenkomst indien de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De consument heeft echter ook geen recht van herroeping in het geval van een overeenkomst tot het verrichten van diensten van goederenvervoer, autoverhuurdiensten of met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

3. In het geval van een huurovereenkomst: de herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.

In het geval van een koopovereenkomst: de herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument BrinkBox, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de consument haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of te middels deze link downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de consument haar mededeling betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de consument haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door BrinkBox geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BrinkBox op de hoogte is gesteld van de consument haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van BrinkBox terug. BrinkBox betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. In het geval dat de klant bij een huurovereenkomst heeft verzocht om de verrichting van de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de klant BrinkBox ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd heeft gekregen, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. In het geval van een koopovereenkomst is BrinkBox gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. BrinkBox zal de goederen afhalen of de consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan BrinkBox heeft medegedeeld, aan BrinkBox terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de consument haar rekening. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de consument te vergemakkelijken stelt BrinkBox hier hieronder vermelde formulier aan de consument te beschikking. De consument kan dit formulier gebruiken wanneer de consument de overeenkomst wenst te herroepen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan BrinkBox

Lumièrestraat 5 A

6716 AG

Ede

 

0318 65 14 25

info@ brinkbox.nl, info@gebruiktezeecontainer.nl

www.brinkbox.nl, www.gebruiktezeecontainer.nl

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

• Naam/Namen consument(en)

• Adres consument(en)

 

• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

• Datum(*)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. De klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. In het geval huur is de klant verplicht om de container tenminste iedere twee weken te controleren op gebreken. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de klant binnen 5 dagen na levering of nadat zij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken, BrinkBox hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal BrinkBox het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat Wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de klant is toe te rekenen of de klant BrinkBox omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan de klant is toe te rekenen ligt bij de klant.

4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

5. De klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.

6. Mocht BrinkBox onverwijld jegens de klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door BrinkBox gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Aansprakelijkheid van BrinkBox reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.

8. De klant vrijwaart BrinkBox voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat BrinkBox heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BrinkBox tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

 

9. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking. BrinkBox is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is BrinkBox terstond gerechtigd om de klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BrinkBox is het de klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, derhalve ook geen retentierecht.

 

 

10. Beëindiging van de overeenkomst

1. BrinkBox heeft het recht de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrinkBox  ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan de klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de klant in staat van faillissement wordt verklaard, de klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de klant aan BrinkBox verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is de klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de klant op verzoek van BrinkBox alle benodigde medewerking leveren waardoor BrinkBox weer onbezwaarlijk over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan beschikken.

 

11. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BrinkBox geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van BrinkBox opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor BrinkBox onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is BrinkBox bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien BrinkBox bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

12. Intellectueel eigendomsrechten

1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website of goederen van BrinkBox site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van 

BrinkBox of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart BrinkBox hieromtrent in en buiten rechte.

 

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. BrinkBox is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van BrinkBox.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Ede onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Ede is.

Contact opnemen Komt u er niet uit?

Wij helpen u graag bij het vinden van de best passende container die perfect aansluit bij uw wensen en voorkeuren. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies. 

Samen nemen we de mogelijkheden door en komen we tot de meest passende oplossing. Wilt u graag een maatwerk oplossing? Ook daarvoor bent u bij Brinkbox op de juiste plek.


 

 
Komt u er niet uit?