Containers huren, kopen en leasenAltijd 2.000 containers op voorraad24-uurs levering door heel Nederland mogelijkService en keuringen op locatie
Containers huren, kopen en leasenAltijd 2.000 containers op voorraad24-uurs levering door heel Nederland mogelijkService en keuringen op locatie corner_slider

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Brinkbox B.V., gevestigd in Ede, Laan 1933 no. 6, 6711 NZ, d.d. 01-01-2008.

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst
1.1. Alle aanbiedingen van Brinkbox B.V. zijn geheel vrijblijvend en binden Brinkbox B.V. derhalve niet.

1.2. De overeenkomst komt tot stand vanaf de ondertekening ervan door beide partijen waarbij elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen, of op de dag dat de overeenkomst op welke manier dan ook is gesloten.

1.3. Brinkbox B.V. behoudt zich het recht een bestelling of overeenkomst te weigeren, te schorsen of te beëindigen.

1.4. Afgevaardigden van Brinkbox B.V. zijn niet gemachtigd afwijkingen toe te staan aan de klant. Elke speciale overeenkomst, aanvulling of weglating, moet schriftelijk worden bevestigd door een directeur van Brinkbox B.V..

Artikel 2: Levering en andere prestaties
2.1. De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, dan heeft Brinkbox B.V. het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

2.2. De huurder kan alleen in geval voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, het verhuurde goed verplaatsen. Ingeval het gehuurde goed wordt vervoerd door de klant of door een derde van/naar Brinkbox B.V. naar/van de klant, gebeurt dit volledig op risico en aansprakelijkheid van de klant. Daarenboven zal de klant ervoor zorgen dat de vervoerde goederen verzekerd zijn en dit vanaf het moment van opladen tot het moment van uitladen.

2.3. Brinkbox B.V. is gerechtigd om in gedeelten te leveren en/of presteren (en te factureren).

2.4. De huurtermijn vangt, zonder voorbehoud of uitzondering, aan op de datum zoals op de huurovereenkomst vermeld, of op de mondeling of anders schriftelijk overeengekomen dag.

2.5. Indien het verhuurde goed, om welke reden dan ook, niet opgehaald of teruggeleverd kan worden op de in de overeenkomst vastgestelde datum, is de klant aansprakelijk voor alle daaruit vloeiende kosten en schade.

Artikel 3: Prijzen
3.1. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW, andere heffingen of onkosten e.d.

3.2. Onze catalogusprijzen zijn slechts indicatief en binden Brinkbox B.V. niet.

3.3. Indien de kosten van de goederen of diensten, die onder de overeenkomst vallen, worden verhoogd als gevolg van maatregelen door de overheid, of om welke andere reden dan ook, dan zal Brinkbox B.V. het prijsverschil doorberekenen aan de klant.


Artikel 4: Betaling
4.1. Tenzij anders overeengekomen dient de klant de in de overeenkomst vermelde waarborgsom op de bankrekening van Brinkbox B.V. te storten en dit uiterlijk één week die voorafgaat aan de overeengekomen leveringsdatum van het gehuurde goed. Doch, indien de termijn tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering van het gehuurde goed minder dan één week bedraagt, dan zal de klant op eerste verzoek van Brinkbox B.V. de waarborgsom storten en dit ten laatste 24 uur voor de leveringsdatum. Bij gebreke aan de storting van de waarborgsom binnen de gestelde termijn, heeft Brinkbox B.V. het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

4.2. De facturen zijn contant betaalbaar te Ede behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Zo uitzonderlijk betalingstermijnen werden toegekend, wordt bij het niet-respecteren van een termijn, het totale nog openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Elke niet op de vervaldag betaald huurbedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% met een minimum van€€ 60,00.

4.3. Indien de overeenkomst beëindigd wordt o.a. wegens niet-betaling van verschuldigde huurgelden, dan heeft Brinkbox B.V. het recht om het gehuurde goed op kosten van de klant te doen weghalen, waarbij de klant tevens verplicht is aan Brinkbox B.V. toegang te verschaffen tot de plaatsen waar het gehuurde goed zich bevindt.

4.4. Brinkbox B.V. is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen vanwege de klant te eisen voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Keuring/Onderhoud en klachten
5.1. Verhuurder moet het verhuurde goed in goede staat afleveren of voor afhalen door/namens klant beschikbaar houden. Klant heeft het recht het gehuurde goed voor aflevering of afhaling te keuren. Indien de klant van dit recht geen gebruik heeft gemaakt, wordt het verhuurde goed geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

5.2. De klant is verplicht het verhuurde goed te gebruiken als een goed huisvader door o.a. de door Brinkbox B.V. afgeleverde gebruikshandleiding toe te passen op de goederen. Bij gebreke hieraan, kan de klant geen beroep meer doen op een eventueel gebrek in de zaak of prestatie onverminderd de betalingsplicht van de klant alsook het recht van de verhuurder om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met de eventuele schadevergoeding in hoofde van de klant.

5.3. De klant is verplicht na een storing van de goederen, Brinkbox B.V. hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Alle nodige reparaties, met uitzondering van reparaties t.g.v. normale slijtage, zullen aan de klant worden doorberekend. Het is de klant verboden om het goed zelf te repareren of te doen repareren door derden, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Brinkbox B.V.. Daarenboven kan Brinkbox B.V. te allen tijde het gehuurde goed controleren. Niet-uitoefening van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van Brinkbox B.V..

5.4. Klachten, van welke aard ook, dienen binnen één werkdag, na de vaststelling van het gebrek of nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had moeten vaststellen, schriftelijk aan Brinkbox B.V. kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hieraan kan de klant er zich nadien niet meer op beroepen en verliest alle rechten hieromtrent.

5.5. Retournering van het geleverde goed wordt alleen aanvaard na het voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van Brinkbox B.V..

5.6. Het indienen van klachten geeft geen opschorting in de betalingsplicht van de klant.

Artikel 6: Overmacht
6.1. Indien Brinkbox B.V. door overmacht (zoals werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken en brandstof, transportvertraging, brand,…) niet of niet tijdig haar verplichtingen kan nakomen, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden worden verklaard.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Brinkbox B.V., is Brinkbox B.V. jegens de klant niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolg- of bedrijfsschade en dus o.a. ook niet voor:

•schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig opleveren van het verhuurde tengevolge van overmacht of stoornis in het bedrijf van verhuurder door welk oorzaak ook; 
•schade veroorzaakt door nodig blijkende vervanging, herstel of storing, zowel indien deze het gevolg zijn van normale slijtage van het gehuurde als door welke oorzaak ook;
•schade veroorzaakt door of met het gehuurde, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt;
huurder vrijwaart verhuurder terzake tegen aanspraken van derden; 
•bedrijfsschade die de huurder en/of een derde(n) lijdt/lijden in welke vorm dan ook veroorzaakt door beschadiging van, storing aan, het verloren gaan van of uitval van het gehuurde.
•schade aan eigendom van de klant of derden toebehorende roerende of onroerende zaken of personen; 
•schade die het gevolg is van het niet voldoen van de door Brinkbox B.V. geleverde of verhuurde roerende zaken aan wettelijke of andere overheidseisen;
•schade veroorzaakt door derde(n) die met instemming van de klant door Brinkbox B.V. is (zijn) ingeschakeld; 
•de huurder heeft geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde wanprestatie aan zijde van verhuurder, behoudens in geval van opzet aan de zijde van verhuurder zelf; •schade aan goederen welke opgeslagen worden in het gehuurde product.

7.2. Indien en voorzover op Brinkbox B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 6 maal de huurprijs van het gehuurde per maand, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid maximaal € 2.500,00 per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen kan bedragen.

7.3. Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder als de klant de schade had kunnen onderkennen, bij Brinkbox B.V. per aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de klant.

7.4. Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de klant is Brinkbox B.V. niet aansprakelijk.

7.5. Brinkbox B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant zelf wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door Brinkbox B.V. geleverde/gepresteerde en/of indien de klant deze zaken/prestaties voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is Brinkbox B.V. aansprakelijk indien de klant de gebruikshandleiding niet heeft nageleefd.

7.6. De klant vrijwaart Brinkbox B.V. voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Brinkbox B.V. geleverde zaken of prestaties.

Artikel 8: Eigendomsrecht
8.1. Gehuurde goederen worden nooit eigendom van de klant, tenzij de klant een door Brinkbox B.V. uitgeschreven nota of verklaring kan tonen, waarbij de volledige prijs is betaald door de klant aan Brinkbox B.V..

8.2. Het is de klant verboden om op de gehuurde goederen eender welk pandrecht ten behoeve van derden te vestigen.


Artikel 9: Verzekering
9.1 Gedurende de huur is het gehele risico van het gehuurde voor rekening van de klant, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren gaan is veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Schade uit dien hoofde aan het gehuurde ontstaan, is klant verplicht aan Brinkbox B.V. te vergoeden en wel voorzover de waarde tussen partijen overeengekomen is, op basis van die waarde. Klant is verplicht iedere beschadiging en/of verloren gaan van het gehuurde onmiddellijk aan Brinkbox B.V. te melden. Klant is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat hij de schade aan Brinkbox B.V. heeft vergoed. Klant is verplicht Brinkbox B.V. te vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, tijdens de huur aan derden berokkend door het gehuurde dan wel door het gebruik van het gehuurde.


Artikel 10: Opschorting en ontbinding
10.1. De klant mag geen schuldvergelijking toepassen naar Brinkbox B.V. toe. De klant, in zoverre geen natuurlijk persoon welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, mag evenmin opschorting van betaling toepassen uit hoofde van de gesloten huurovereenkomst in verband met enige andere door huurder gesloten overeenkomsten.

10.2. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Brinkbox B.V. gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding de levering van zaken en/of prestaties op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst- door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant- met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Brinkbox B.V. toekomende rechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.